admin

Ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto B&M Oy

Lempola, Lohja, Lohjansolmu

Lempolan aluetta kehitetään valtakunnallisesti merkittävän rautatien asemanseutuna ja Lohjan keskustasta pohjoiseen johtavan kehityskäytävän päätteenä, Lohjan nauhataajamaan liittyvänä
uutena urbaanina kaupunginosana. Alustavassa tarkastelussa tutkittiin vaihtoehtoisia liikenneja kaupunkirakennemalleja. Aseman paikka tarkentui prosessin aikana ja suunnitelmassa
esitetty maankäyttövaihtoehto täydentää ympäröivän Lohjan nauhamaista kaupunkirakennetta Lohjan keskustan ja tulevan Lempolan aseman välillä.

Korttelialueet sijoittuvat säteittäisesti uuden aseman ympärille. Maisemaa hallitseva laaksotila toimii kokoavana ja monipuolisena viher- ja virkistysalueena. Asuinkorttelit sijoittuvat
korkeammille metsäsaarekkeille puiston ympärille. Puistovyöhykkeellä on tilakeskuksia, jotka säilyvät maisemassa maamerkkeinä. Suunnittelualueen pohjoisosiin ja sieltä avautuviin
näkymiin ulottuu maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Viherrakenteen ja asumisen yhdistäminen on ollut tärkeä lähtökohta suunnittelulle.

Uuden kaupunginosan suunnittelussa keskeistä on sen saavutettavuus eri liikennemuodoilla, sisäisten liikennejärjestelyjen ja riittävien palvelualueiden tarkastelu ja vaiheittain toteutettavuus. Suunnitelma huomioi maiseman ja luonnonympäristön, moottoritien ja junaradan este- ja häiriövaikutukset, sekä palveluverkon kehitystarpeet Lohjan keskustan laajentuessa pohjoiseen. Asumiseen soveltumattomia alueita on hyödynnetty työpaikkarakentamiseen.

LIIKENNE

Lempolan alueen suunnittelun käynnistänyt Espoo-Salo -ratahanke kytkee Lohjan alueen nopean junayhteyden myötä tiiviisti Turkuun ja Helsinkiin. Lempolan alueen liikenneverkkoa
on tarkasteltu toimivana kokonaisuutena ja alue on liitetty nykyiseen katuverkkoon. Periaatteena on toimivat, turvalliset ja kattavat kevyen liikenteen väylät uuden kaupunginosan
sisällä sekä yhteydet nauhataajaman kevyen liikenteen runkoverkkoon. Ajoneuvoliikenne on suunniteltu luontevaksi Lohjan keskustan ja Lempolan aseman välille. Suunnitelmassa painotetaan turvallista ja kaupunkimaista ympäristöä, jossa ajonopeuksia on pyritty madaltamaan moottoritieltä saavuttaessa. Moottoritien liittymää on kehitetty pienillä
muutoksilla ja tärkeä yhteys Helsingin suunnasta vt 25:lle säilyy sujuvana. Suunnitelmassa on varauduttu keskitettyyn liityntäpysäköintiin aseman yhteydessä. Ajoyhteys
liityntäpysäköintiin on osoitettu pääsisääntuloväylän yhteyteen, jolloin E18-moottoritieltä ja Lohjan keskustan suunnasta yhteys on mahdollisimman sujuva. Pysäköintitasoilta on esteetön yhteys laituri- tai katutasolle.
Uuden kaupunginosan jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ovat olleet etusijalla suunnittelussa. Asuinkortteleista on suora yhteys alueen keskellä sijaitsevaan puistoon, jonka reitistöstä on
suunniteltu selkeä ja turvallinen. Keskustan korttelit avautuvat säteittäisesti kohti puistoa, jolloin etäisyys on lyhin mahdollinen ja kannustaa henkilöautoilun sijaan kevyen liikenteen
vaihtoehtoihin. Asemalta lähtevien katujen mitoituksessa on huomioitu pyöräilyn pääväylä, joka mahdollistaa keskuksen kortteleista sekä pientaloalueilta sujuvat yhteydet asemalle erilliseen pyörien liityntäpysäköintiin.
Moottoritien estevaikutusta on pyritty minimoimaan kehittämällä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä moottoritien yli. Lempolan aseman kohdalla olemassa olevan sillan viereen on
linjattu uusi silta. Silta toimii maamerkkinä moottoritielle ja toisaalta visuaalisena elementtinä kuljettaessa aseman suunnasta Lohjan keskustaan. Moottoritien yli- ja alikulkuja on yhteensä 5 kpl.
Koko suunnittelualuetta palveleva rengasmainen sähköbussilinja syöttää asemalle ja asemalta edelleen Lohjan keskustaan. Joukkoliikenteen pysäkit on sijoitettu risteyskohtiin ja julkisten
palveluiden yhteyteen. Liikenteen osalta päästövähennystavoitteiden saavuttaminen (HINKU hanke) on ollut tärkeä suunnittelun periaate.

Jätä kommentti